Bygg og Eiendom

Avdeling Bygg og Eiendom skal bl.a. forvalte, drifte, vedlikeholde og videreutvikle alle kirker, kapeller og driftsgårder som KfiT administrerer. Dette er et arbeid som krever alt fra større reparasjoner og omfattende rehabiliteringer og tilrettelegginger, til standard renhold og mindre utbedringer. Ansvarsområdet omfatter også utvidelser, nybygg og rehabiliteringer av gravplasser, minnelunder og driftsgårder.

Foto øverst på siden: Tiller kirke. Foto: Kjetil Aa

Miljøstabilisering av plast og leiregraver
Det er også i 2021 gjennomført miljøstabilisering av plastgraver på Leinstrand og Tilfredshet kirkegård. Tiltaket medfører at flere graver kan gjenbrukes og at arealene på kirkegårdene kan utnyttes fullt ut. Det planlegges ytterligere miljøstabilisering av plast og leiregraver i årene fremover, avhengig av behovene på hver enkelt gravplass.

Prosjekt med Sintef og Nibio
Kfit, gjennom et samarbeid mellom Bygg og eiendom og gravplassforvaltningen, har deltatt i flere prosjekter de siste årene sammen med Sintef. Prosjektenes mål har vært å få en bedre forståelse av nedbrytningsprosesser i jorden. Resultatene i prosjektene har gitt oss økt forståelse for hvilke forhold som er viktige ved bygging av nye gravfelt.

Det er utviklet prinsipper for utbygging av nye gravfelt, som vil bli tatt i bruk på fremtidige gravplassutbygginger. Dette forventes å ha en kostnadsreduserende effekt, samtidig som at det forventes å sikre god naturlig nedbrytning i jorda.

KfiT har også deltatt i et prosjekt som ble ledet av KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter), som omhandler egnet jord for gravplasser i Norge. På oppdrag fra KA har Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) samlet resultater fra mange gravplasser i Norge. Sammenstillingen av disse dataene ventes snarlig og dette forventes å ytterligere øke forståelsen for hvordan gravplasser kan og bør bygges.

Lysseting på Lade gravlund
I 2018 ble det satt i gang en prosess for å få lyssatt gangstiene ved Lade gravlund. Grunnen var å trygge ferdsel for besøkende i vinterhalvåret.

Av ulike årsaker ble ikke dette tiltaket utført og ferdigstilt før vinteren 2021.

12 stykk lyspullerter lyssetter nå hoved-gangveiene, 3 lyspullerter lyssetter minnelunden og to nye lys erstatter flomlyset ved driftsbygg/bårehus. Lyspullertene lyser opp stien med to elipse formede lysstråler pr. pullert. De blender ikke besøkende og lyser ikke opp gravminner.

De nye lysarmaturene på driftsbygget skaper en lun stemning og er ikke sjenerende. På baksiden av driftsbygget er det også nytt lysarmatur på veggen over inngangsdøra. Den hvite fargen på lyspullertene og lysarmaturet forøvrig tar igjen fargen på kirke- og driftsbygget.

Oppstartsmøte for utførende entreprenører ble avholdt i august 2021 og siste lyspullert var på plass rett før jul.

Lyssatt gangvei

Gangveien til eksisterende minnelund ved Heimdal gravlund er lyssatt med samme type lyspullerter i 2021.

De eksisterende cortenstål-kassene ved minnelunden, for avskårne blomster og lys, ble modifisert og fikk en del av arealet omgjort til blomsterbed. Her plantes det løk, sommerblomster og høstblomster for å myke opp det massive stål uttrykket.

Foto: Hege Tvete

Saupstad gravlund. Foto: Hege Tvete

Saupstad gravlund

Saupstad gravlund med minnelund, ble ferdigstilt i 2016. Gravlunden ble etablert i tilknytning til Kolstad kirke. Gravlunden er omkranset av skoler, barnehager og bolighus og er en ettertraktet grønn lunge for folk i nærmiljøet. Det totale arealet på om lag 35000 m² er inndelt av et veinett og mengder av buskfelt i organiske mønster som gir opplevelse av flere små intime gravfelt. Minnelunden, på om lag 600 m² og med plass til om lag 800 urner er en populær plass for et siste hvilested. Den består av minnesmerker, lysholdere, vegetasjon som delvis lager en naturlig innhengning, trær og benker. Selve minnesmerket består av formskjærte granittsteiner som er montert i en halv elipseform. Liggende på disse granittsteinene er navneskilt i børstet stål monter. Utfordringen med denne løsningen er når det på vinteren blir liggende snø og is på navneskiltene. Pårørende vil gjerne se navneskiltene vinterstid og det er behov for å gravere inn nye navn selv i vinterhalvåret. Skiltene utsettes for unødvendig slitasje når de måkes fram og etter hvert ble skiltene uleselige og måtte byttes.

Løvetanna landskap ble engasjert for oppgradering av minnelunden. Ny gangvei lange minnesmerkene ble etablert, navneskiltene ble plassert stående i stålrammer, eksisterende buskfelt ble rettet opp og nytt buskfelt ble etablert. Små grep ble gjort for å lede pårørende og besøkende langs gangsti heller enn å ferdes rett over urnefeltet, samt for en sammenhengende helhet i minnelunden. Våre ansatte ute på gravlunden melder om positive tilbakemeldinger fra besøkende på en vellykket oppgradering.

Lademoen gravlund

I 2018 var den gamle urne-minnelunden ved Lademoen gravlund full. Dette satte fart i en prosess for å tilrettelegge for etablering av en ny minnelund for urner. Et gammelt kistefelt sør for Lademoen kapell ble faset ut og i løpet av 2021 omgjort til en stor fin minnelund med plass for om lag 1000 urner. Arealet er på om lag 1200 m². Konkurransegrunnlaget ble lagt ut på Doffin i slutten av februar 2021 og oppstart av anleggsperioden ble satt til 18.05.2021. Den nyetablerte minnelunden sto ferdigstilt i september 2021. Minnelunden består av fire sirkelformede elementer støpt i børstet betong. På tre av disse er det tre stk. stål-monument for plassering av navneskilt, en stålsøyle for klatreplanter og et bord for plassering av avskårne blomster og lys. På det siste betongelementet er det et staudebed og trær i midten av betongen og en benk som følger sirkel formen. To smale stier i betong leder ut til denne betongsirkelen. Her er det muligheter for en stille stund for pårørende og andre besøkende. Uttrykket på minnelunden er stramt og minimalistisk med omfattende bruk av stål og betong som materialer. Plasseringen og størrelsen på minnesmerkene kommer til sin rett mellom de store eksisterende trærne som omkranser minnelunden. Den oppleves som åpen, oversiktlig og innbydende.

Minnelunden er allerede tatt i bruk og flere navneskilt er kommet opp på minnesmerkene.

Lademoen minnelund. Foto: Hege Tvete

Brannsikring av Lade kirke

I 2021 ble det installert nytt sprinkleranlegg som ekstra brannsikring av fredete Lade kirke. Anlegget omfattet også utvendig fasadesikring av våpenhuset overvåket av flammedetektorer.

Kirken har fra før detektorer og brannsentral med direkte varsling til brannvesenet, og med sprinkleranlegget som ekstra sikring vil dette raskt kunne slokke eventuelle branntilløp.

Middelalderkirken bød på store utfordringer for føringsveier av rør og utstyr, men med et meget godt samarbeid med Riksantikvar, Fylkesarkeolog og NIKU ble resultatet en fin og diskre utførelse.

Prosjektering av anlegget ble utført av Rambøll og utførende rørleggerbedrift var Værnes AS. Riksantikvaren bidro med 900.000,- som tilskudd til Kirkelig Fellesråd for sikring av middelalderkirken.

Sprinklersentraler Lade kirke

Lade kirke ønsket å montere automatisk slokkeanlegg for å beskytte antikvariske verdier. Løsningen ble valgt ut i fra god slokkeeffekt med gode historiske data og minimering av fare for vannskade.

Neste kapittel

Digitalisering