Digitalisering

Digitaliseringen i samfunnet ruller videre i et stadig raskere tempo og bidrar til at hverdagsliv og arbeidsliv endrer seg. Som borgere og arbeidstakere forventer vi at stadig flere tjenester og oppgaver kan løses med digitale verktøy som er lett tilgjengelig og enkle å bruke, også i møtet med kirken.

Den norske kirke har en stor satsing på digitalisering og utvikling av felles IKT løsninger, og det er vedtatt en felles styringsmodell med deltagelse fra både sentrale og lokale organisasjonsenheter, og det legges vekt på bred forankring og deltagelse i dette felles prosjektet. Digitaliseringsstrategien for kirken har visjonen “Tilgjengelig kirke” med overordnet mål “Kirkens digitale løsninger skal ha brukernes behov i sentrum og legge til rette for aktiv oppfølging fra kirken”.

Sentrale delmål:

  • Sammenhengende tjenester skal gjøre kirkens digitale løsninger helhetlige for medlemmer og innbyggere slik at de får god, digital støtte gjennom selvbetjening.
  • Felles løsninger skal sørge for effektivisering og bedre tjenester for medarbeidere og frivillige.
  • Felles lederskap og lokal forankring skal ivaretas i styringsmodellen.
  • Forpliktende samarbeid og delingskultur skal prege arbeidet.
  • Digital kompetanse blant medarbeidere og frivillige skal styrkes.
  • Personvern og informasjonssikkerhet skal bygge tillit til digitale løsninger og være en integrert del av all utvikling.

Kirkelig fellesråd i Trondheim har digitalisering som et viktig strategisk satsingsområde. I dette arbeidet har det vært viktig å engasjere seg i digitaliseringsarbeidet som skjer i Kirken sentralt med aktiv deltagelse på flere arenaer og i ulike felles prosjekter. Noen av løsningene som det har vært jobbet med i 2021 er læringsportal, varslingssystem, felles ansatt- organisasjonsregister, styringsdata (kjernedata), tjenesteløsning for lønn, personal og regnskap, digitalt system for forhåndsvalg, “skjer i kirken” med mer. Enkelte av disse løsningene er i drift, mens andre er under utvikling eller er i ferd med å bli implementert.

I tillegg til jobbes det også med utvikling og implementering av nye løsninger lokalt for kirken i Trondheim. I 2021 har det blant annet vært innført FDV system innen eiendom og gravplassområdet, det jobbes med innføring av digitale kart på gravplass, etablering av kontrakt register (Mercell), utvikling av sosiale media (SoMe) i U-kirke, nytt modernisert folkeregister, digital postkasse og portalløsning med mer. Et stort satsingsområde har vært overgang til skytjenester gjennom Microsoft 365, hvor det har vært jobbet mye med opplæring og informasjon, samt forberedelser til nytt Lokalt skrivebord. Digitalisering handler om å forenkle og støtte arbeidsprosesser, teknologi, informasjonssikkerhet, men kanskje i enda større grad handler digitalisering om mennesker og organisasjoner som skal ta i bruk og mestre nye løsninger. Et viktig fokus i arbeidet med digitalisering er mestring og jobbglede og å hindre digitalt utenforskap, det er viktig at alle får mulighet til å henge med på utviklingen.

Neste kapittel

Økonomi og økonomisk resultat