Gravplassforvaltningen 2021

2021 har også i år vært et meget spesielt år med hovedfokus på drift av gravplassene uten at avdelingen ble rammet av fravær grunnet Covid-19 smitte. Dette har vært krevende hvor vi i spesielle smitteperioder har delt arbeidsstokken der det er mulig, forskjøvet spisepauser, og delt grupper i flere kohorter i garderober.

Foto øverst på siden: Gressklipping på Havstein krigskirkegård. Foto: Kjetil Aa.

Utstyr til transport, som varebiler og små plattbiler, er nå skiftet slik at 60% er EL-drift. Det meste arbeidet når det gjelder bevaring er utført på Domkirkegården, i tillegg til at Klæbu nå er tatt inn i verneplanen.

Summen av disse tiltakene bidrar til en mer bærekraftig drift og gjenbruk av eksisterende arealer i Trondheim. Det gode samarbeidet mellom bygging av nytt og drift, gjør at flotte anlegg bevares og utvikles videre.

Vernearbeid på gravplassene i Trondheim Vernearbeidet på gravplassene i Trondheim er i størst grad rettet mot Domkirkegården. Det er nå vedtatt en verneplan for gravplassene i Trondheim som omfatter ca 1500 gravminner av totalt ca 55 000 gravminner.

For å sikre et bedre faglig vern inviteres Byantikvar og kulturminneansvarlig i fylket inn i fremtidig vurdering.

Domkirkegården har de siste årene fått et betydelig løft for å stoppe forfallet og bevare denne viktige delen av kulturarven i Trondheim. Det hele startet med et pilotprosjekt i samarbeid med Riksantikvaren og NIKU. Gjennom prosjektet ble vi enig om en arbeidsform som øker bevaringen i mange år fremover, men som også visuelt bevarer det gamle uttrykket. Denne rehabiliteringen er gjort i samarbeid med familier som også har bidratt økonomisk.

Noen bilder som viser noe av arbeidene på Domkirkegfården, før og etter. Dette er Domkirkegården før.
Foto: Yngvil Bjellaanes
Domkirkegården etter. Foto: Yngvil Bjellaanes

Miljøfokus gjennom avfallssortering og kompostering

Ute på gravplassene skal vi sortere tre fraksjoner; restavfall – kompost – og elektronisk avfall. På parkeringsplasser gjør vi forsøk med plast – papp – og hundebæsj. Med de nye komprimeringsdunkene reduseres tømmefrekvensen med 5 – 7 ganger, noe som er meget bra for miljøet. Kompostreaktoren gjør at vi kan produsere grovkompost på 14 dager, og på dette området er vi selvforsynt. Dette bidrar til en mer bærekraftig drift, og gjør at kompost blir tilgjengelig for publikum slik at de bidrar til forskjønning.

Kommentarer til statistikken

Kremasjonsandelen i Trondheim er i 2021 på 70,8%. Vi tror at de siste års bidrag på å skape fine minnelunder gjør at folk velger dette alternativet. Ved å velge kremasjon er mulighetene større når det gjelder valg av gravplass. Det at arealsituasjonen er presset i de store byene tror vi også bidrar.

Arbeidet med å legge til rette for urnenedsetting i minnelunder fortsetter å være et viktig fokusområde, og det er flere minnelunder som er under prosjektering. Vi ønsker å legge til rette for at minnelundene skal appellere til befolkningen, og at andelen urner som nedsettes i minnelunder skal fortsette å øke. Bruken av navnet minnelund for 2021 viser en fortsatt økning. Av dem som valgte kremasjon, ble andelen i minnelund for 2021 28% sammenlignet med 26% i 2020.

Minnelunden på Moholt kirke. Foto: Kjetil Aa

Tabellen under viser utvikling i bruk av minnelunder siden 2003.

Nøkkeltall – gravplassforvaltningen i Trondheim20202021
Døde i Trondheim registrert i KfiT1 1441 204
Herav kistenedsettelser347351
Herav urnenedsettelser (inkl. minnelund)797853
Kremasjonsandelen av døde i Trondheim69,7%70,8%
Utførte kremasjoner på Moholt krematorium1 3641 451
Urnenedsettelse i minnelund (Totalt inkl. i anonym minnelund)230/39243/28
Askespredning2737
Herav kremasjon av ikke bosatte i Trondheim646624

Neste kapittel

Bygg og eiendom