lederen

Kirken tok imot utfordringene, og svarte godt

Jan Olav Straume

Folkevalgt leder for Kirkelig fellesråd

Den langvarige pandemien preget oss også i mesteparten i 2021. Usikkerheten og uforutsigbarhet som skylte som en tsunami over land og kirke i 2020 fortsatte i fjor også. Imponerende har det vært, å se hvordan vår lokale kirke i Trondheim har tilpasset seg den ekstraordinære situasjonen med global pandemi.

Jeg er også full av begeistring over hvordan vår egen stab i KfiT har taklet situasjonen. Den store staben av dyktige og dedikerte medarbeidere, med kirkevergen i spissen, har sørget for at drift og investeringer har vært skjøttet på beste vis.

Midt oppe i alle tilpasninger til pandemien, i hverdagen, har også Den norske kirke og KfiT arbeidet med viktige prosesser. Prosesser som er ment å ruste oss enda bedre for fremtiden. En fremtid, som skal gi oss en enda mer åpen og veldrevet folkekirke.

I KfiT rullerte vi vår egen Mål- og strategiplan for de neste fire årene. Denne gangen satte vi ned arbeidsgrupper som i sum favnet densamlede virksomheten vår. Arbeidsgruppene ble bredt sammensatt av folkevalgte, med-arbeidere i Munkegaten og mange fra staber og råd i menighetene. Alt for øyet å bringe kirken i Trondheim i enda bedre posisjon i forhold til vårt store oppdrag.

Gledelig er det også at KfiT fattet vedtak om å understøtte Byåsen menighet i å utvikle en byomfattende ressurssenter for frivillighet. Det må aldri bli noen sovepute at Den norske kirke er nasjonens største frivillighetsorganisasjon!

Anbudsutvalget har på løpende bånd behandlet gjennomføring av vedtatte investeringer innenfor Bygg og eiendom og Kirkegård/gravplasser. De to nevnte avdelingene leverer hele tiden prosjekter vi kan være virkelig stolte av. Her vil jeg nevne at vi endelig fikk satt startskuddet for en helt nødvendig ombygging av Hoeggen kirke. Nidelven menighet vil nå få flotte fasiliteter for staben, og selve kirken får nye fasiliteter.

Året 2021 ble også året da Den norske kirke brakte arbeidet med en ny kirkelig organisering ut til lokalplanet. Dette var viktig – kirkens organisatoriske fundament og kirkens oppdrag er på lokalplanet, nemlig menigheten.

Den såkalte høringsprosessen ble gjennomført innen tidsfristen 1. desember. Dette ble en utfordrende prosess hvor flere forslag fra det såkalte Müller-Nilsen utvalget ble oppfattet som kontroversielle. KfiT løste dette på den måten at det ble satt ned et utvalg som skulle utarbeide et høringssvar. Det ble levert et høringssvar preget av konsensus. Saksområder som ga utvalget meningsbrytninger ble også løst ved konsensus. Konsensus ved at divergerende syn ble tatt med i høringssvaret.

Kirkens oppdrag ligger fast og KfiT’s rolle er å understøtte dette i alt sitt arbeid. Her vil jeg berømme de folkevalgte i KfiT. Det leveres i alle møter svært godt arbeid.Trondheim er en norsk storby i betydelig vekst. Flere nye bydeler vokser frem for å huse flere tusen nye innbyggere hvert år. En av kirkens oppgaver vil i årene fremover være å greie og være på hjul med byutviklingen. Det som mangler i mange reguleringsplaner, er areal/rom for åndelighet. Noen vil si at vi har mange nok kirker, som det er mht. oppmøtet på søndagene.
Jeg synes vi på et tidspunkt må ta en diskusjon om: Bør vi sørge for fysisk tilstedeværelse i nye bydeler med 1000-vis av boende?

KfiT er opptatt av å understøtte en positiv utvikling av folkekirken vår i hele byen. Det skal være godt å komme til kirken, godt å bidra i frivilligheten og være stolte av arbeidet vårt. Kirken er også en av driverne når det gjelder å trives i byen vår!

Byneset kirke. Foto: Helge Rask

Jeg vil glede meg over dem og gjøre godt mot dem. Av hele mitt hjerte og hele min sjel skal jeg trofast plante dem i dette landet.

Jeremia 32:41

Neste kapittel

Om virksomheten