Kirkevergens spalte i årsmeldingen

Mye å være stolt av

Kjell Inge Nordgård

Kirkeverge og daglig leder for virksomheten

Så ble også 2021 et år hvor pandemien og smittevern definerte hva vi kunne gjøre og hvordan vi kunne utøve vårt arbeid.

Selve smittevernet er vi blitt godt trent på, slik at vi i likhet med 2020 ikke har hatt smitteutbrudd etter seremonier eller i arbeidsmiljøene. Samtidig har få aktiviteter blitt gjennomført som «normalt». Kreativiteten har vært stor både ved å flytte arrangementer utendørs, flere arrangementer etter hverandre med færre deltakere i hver, og formidlinger og møteaktiviteter har vært på digitale flater. Statistikken viser at vi har gjennom-ført flere gudstjenester enn noen gang, mens antall deltakere er omtrent en tredjedel av normalen. På grunn av smittevernregler med begrensninger på antall deltakere er det gjennomført til sammen 250 flere dåps – og konfirmasjonsgudstjenester i Trondheim for å kunne dekke behovet på tross av pandemien! Ansatte har stått på med stor arbeids-innsats og fortjener en stor takk! Dette gjelder både menighetene og gravplassene, i bygg og eiendoms-forvaltningen og i administrasjon og ledelse og det gjelder i fellesrådslinjen og i prestelinjen.

Det sies at lite er så galt at det ikke er godt for noe. Vi har fått gode tilbakemeldinger om at færre deltakere i dåpsgudstjenester har bidratt til intimitet og nærhet i dåpshandlingen for familiene det gjelder. Det er noe å ta med videre i dåpsplan-leggingen hvor rekruttering til dåp er viktig. Bruken av digitale verktøy har tvunget oss til å lære å ta disse i bruk mye raskere enn det vi sannsynligvis ellers ville ha prioritert. Det er framtid i dette både når det gjelder kommunikasjon med medlemmer og mellom ansatte. Vi har «møttes» oftere enn noen gang både nasjonalt og regionalt for felles informasjon og erfaringsdeling. Digitale møter er effektive i forhold til tidsbruk. Det skal mere til for å samles fysisk i større møter fremover. Mindre reising er i tillegg bærekraftig for både miljø og budsjetter. Vi har mye å være stolt av allerede, det være seg elektrifisering av kjøretøy, kildesortering, formolding og gjenbruk av grønt avfall fra grav-plassene, digitalisering med mindre reising og mål om papirløse kontor, for å nevne noe.

Strategiplanen bekrefter fortsatt fokus på felles løsninger og deling av kunnskap både lokalt og nasjonalt, utvikling av ny kunnskap og fortsatt fokus på organisatoriske endringer. Flere store sokn jobber med nye løsninger som alle kan lære av, det være seg innen kirkas bidrag i barn og unges oppvekstvilkår, grønn satsning i menighet og utvikling av frivilligheten i menighetene. Kirkelig dialogsenter Trondheim ble i 2021 vedtatt som fast ordning i byen. Senteret vil kle en viktig rolle som kompetansesenter for religionsdialog og kulturforståelse som mange kan dra nytte av. Felles forventning til disse satsningen er å gi oss kunnskap som kan bidra til nye praksiser.

Fellesrådet har svart på nok en nasjonal høring om ny kirkeordning. Vi er enige om behovet for én fremtidig arbeids-giverlinje, men er delt i synet på hvordan ansvar skal organiseres.
Vi erfarer kompleksiteten i den kirkelige organiseringen når mangfoldet av beslutninger og utviklingstiltak skal realiseres. Av mange årsaker utfordres vi fortsatt på å «stå sammen om» nye tiltak som antas å gjøre kirka mer relevant for nye grupper av befolkningen. Jeg synes et sitat i en diktsamling fra vår nestleder i Kirkelig fellesråd i Trondheim uttrykker utfordringene så godt, både hos oss og sannsynligvis relevant for de fleste;

Ikke rør såret mitt, sier jeg
men det er mitt sår også, sier du
jeg går en tur ut i boden
for å lete etter noe jeg ikke trenger.

Ivar Selmer-Olsen; 2019

Foto øverst på siden: Solnedgang over vannspeilet på Havstein kirkegård. Foto: Kjetil Aa

Neste kapittel

Leder – fellesrådsleder og kirkeverge