Økonomi og økonomisk resultat

Driftsregnskapet for 2021 viser et merforbruk/underskudd på KNOK 30, omtrent som budsjettert. Drift og aktiviteter er i all hovedsak gjennomført iht. vedtatt budsjett. Driftsinntekter var i 2021 på KNOK 234 516 mens driftskostnader utgjorde KNOK 234 598.

Foto øverst på siden: Stavne minnelund. Foto: Kjetil Aa.

Kirkelig fellesråd har bevilgninger fra Trondheim kommune som den viktigste inntektskilden for drift av kirke/menighet, administrasjon og gravplasser. Kommunalt tilskudd utgjorde i 2021 ca. 49,5% av driftsinntektene.

Gravplassområdet har i tillegg inntekter gjennom festeavgifter for gravsteder, utleieforhold og tjenester ovenfor utenbysboende og for stell av graver.

or området Kirkeliv (kirke og menighet) tilkommer statlige tilskudd til trosopplæring samt diakon- og kateketstillinger. Utleie av kirkene til konserter og arrangement m.m. gir også inntekter.

Totalt er det gjennomført investeringer i anleggsmiddel for KNOK 68 834 i 2021, hvorav KNOK 31 779 er investert innen området kirkebygg/ adm. og KNOK 37 055 innen gravplassområdet. Investeringskostnadene er finansiert med tilskudd fra Trondheim kommune, momsrefusjon, salg av driftsmiddel og andre mindre inntekter. Kapitalinnskudd til Trondheim kommunale pensjonskasse inngår i investeringene med KNOK 709. Kapitalinnskuddet er finansiert ved overføring fra driftsregnskapet.

Driftskostnader 2021 for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Driftskostnader fordelt på avdelinger

Kirkevergens stab, Bygg og eiendomsavdeling og Økonomi og administrasjon iveretar felles funksjoner og kostnader for hele virksomheten.

Neste kapittel

Representanter i Kirkelig fellesråd i Trondheim 2021