Om virksomheten

Den norske kirke i Trondheim er organisert i 16 sokn, som er distriktet hvor medlemmene bor. Hvert sokn er representert gjennom to folkevalgte organer, menighetsrådet i det lokale sokn og Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) som et fellesorgan. Fortsatt reguleres oppgave- og ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd i hovedsak med basis i tidligere kirkelov

Fellesrådet forvalter, rehabiliterer og har drifts-ansvar for alle kirkebygg, kapeller og gravplass-anlegg i Trondheim. KfiT drifter lokale preste- og menighetskontor, er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte unntatt prestene, og har ansvar for å utarbeide overordnede mål og planer for den kirkelige aktivitet i kommunen. KfiT tilrettelegger for all gravferd, uavhengig av tro og livssyn.

Kirkelig fellesråd ledes etter vedtatt verdiplattform:
««Den norske kirke i Trondheim skal være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Den norske kirke i Trondheim er og skal være tydelig og relevant, og med basis i vår felles tro formidle evangeliet. Videre være en aktiv samfunns- og kulturaktør. Vi skal være tilstede der folk lever og bor. Vi skal tilby fellesskap og være en engasjert samfunnsaktør gjennom gud-stjenester og kirkelige handlinger, trosopplæring, kirkemusikk, diakoni og andre aktiviteter. Den norske kirke i Trondheim skal kjennetegnes av samarbeidsvilje og solidaritet i og mellom menighetene og i og med det samfunnet vi er en del av

Oversikt over organisering av råd, utvalg, avdelinger og menigheter:

zoom in
Faste ansatte

165

Menigheter

16

Gravplasser

18

KfiTs hovedansvars- og arbeidsoppgaver

 • Overordna mål og planer for den kirkelige aktivitet i byen
 • Arbeidsgiveransvar inklusive personalledelse og personalforvaltning for alle ansatte i menigheter, gravplassvirksomhet og sentraladministrasjon med unntak av prester
 • Tilrettelegging og deltakelse i kirkelige handlinger
 • Gravferdsvirksomhet
 • Drift og forvaltning av kirkegårder/gravlunder
 • Bygg- og eiendomsforvaltning med rehabilitering og utbygging. • Økonomistyring og regnskap
 • Økonomistyring og regnskap

Organisasjonsutvikling

Fellesrådet har gjennom flere strategiperioder fått på plass en mer tilstedeværende daglig ledelse. Høsten 2021 ble det også vedtatt en omorganisering av gravplassene. Stilling som “gravplassleder lokal” vil få delegert personalansvaret for de som naturlig hører til de nye, geografiske områdene.

De ulike gravplassene ble omorganisert slik at gravplasser og kirkegårdene grupperes i 4 geo-grafiske områder, hver med en gravplassleder:

 1. Gravplass Vest bestående av gravplassene Havstein, Stavne og Ilen.
 2. Gravplass Sentrum bestående av gravplassene: Lademoen, Mosaiske, Lade, Tilfredshet og Domkirkegården og Vår Frue kirkegård.
 3. Gravplass Øst bestående av gravplassene: Moholt, Ranheim, Charlottenlund og Leira.
 4. Gravplass Sør bestående av gravplassene: Tiller, Bratsberg, Klæbu, Saupstad, Heimdal, Leinstrand og Byneset.

Krematoriet og grøntfaglig gruppe vil fortsatt administrativt være organisert med avdelingsleder som nærmeste leder.

Omstillingsarbeidet innenfor avdeling kirkeliv ble også videreført i 2021. I forbindelse med at soknestrukturarbeidet ble tonet ned som vedtatt strategi for fellesrådet, ble det gitt åpning for at man kan etablere en mer tydelig rolle som «daglig leder menighet» for to eller flere sokn. Som ledd i videreføringen, har det i 2021 vært gjennomført møter med alle nåværende menighetsforvaltere. Tanken er at dagens menighetsforvaltere skal ha mulighet til å omstille seg til andre oppgaver innenfor fellesrådet parallelt med at arbeid med daglig leder menighet for to eller flere sokn realiseres.

Ansatte og årsverk

I desember 2021 var det registrert 165 fast ansatte (om lag 145 årsverk) i Kirkelig fellesråd i Trondheim. I tillegg kommer rundt 20 årsverk på timelønte; sesongarbeidere kirkegård, vakter og timevikarer i menighet og overtidstimer. Dessuten er det om lag tre årsverk (fast ansatte) når det gjelder ansatte med menighetsrådene som arbeidsgiver.

HMS-arbeid og sykefravær

Det er ikke innrapportert arbeidsuhell med alvorlige skader i KfiT i løpet av året. Det er heller ikke kommet meldinger fra verneombudene om alvorlige brudd på sikkerhetsrutiiner eller andre hendlerser vedrørende helse, miljø og sikkerhet gjeldende for de ansatte. Arbeidsmiljø-utvalget har hatt regelmessig møtevirksomhet.

Legemeldt sykefravær for 2021 er summert for alle enheter til 5,1% og da med en svak økning gjennom høsten. Fraværsporsenten inkluderer ikke fødelsperminsjoner eller frvær grunnet syke barn etc. Covid-19 situasjonen med mye hjemmekontor m.m. har nok ført til et noe lavere tall for legemeldt sykefravær. Virksomhetens måltall er 5%.

Helse, miljø og sikkerhet

Covid-19 pandemien preget hele 2021. Beredskapsgruppa for smittevern (korona-gruppa) som kirkevergen i samarbeid med bispedømmet etablerte da pandemien ble et faktum i 2020, ble videreført i 2021.

Mange aktiviteter måtte også i 2021 tilpasses og endres. Gjenåpningen høsten 2021, påfølgende smitteøkning i Trondheim med nye forskriftsmessige restriksjoner, fikk store innvirkninger for bl.a. gjennomføring av utsatte konfirmasjoner fra våren. Det har vært god kontakt mellom HR i fellesrådet og kommunen, som har gitt mulighet for raske tilbakemeldinger. Også den nasjonale kirkelige smittevernveilederen har gitt god støtte til oppføling av smittevern for alle ansatte og for de aktiviteter og seremonier som har blitt gjennomført.

Fellesrådet benytter Arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune som bedriftshelsetjeneste. BHT-representant fra Arbeidsmiljøenheten har deltatt som fast representant i fellesrådets sitt arbeidsmiljøutvalg og enkeltpersoner har også fått individuell oppfølging fra dem. En del planlagte aktiviteter innenfor HMS ble utsatt i påvente av mindre smitte og mulighet for praktisk gjennomføring av fysiske samlinger. Bl.a. ble planlagte førstehjelpskurs og planlagt målrettet helseoppfølging av kirkegårdsarbeidere utsatt til 2022.

Faktisk kjønnslikestilling

KfiT arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene. Tallene over ansatte viser en tilnærmet jevn fordeling av kvinner og menn virksomheten sett under ett.

Kjønnslikestilling og gjennomsnittlig årslønn blant ansatte:
2020Antall
ansatte 2020
2020Antall
ansatte 2021
Kvinner518 08219535 65978
Menn524 26282536 30980
Årslønn gjennomsnitt alle521161535 988158

Det anses å være en god kjønnsbalanse blant ansatte i fellesrådet. Balansen er god på virksomhetsnivå, men hvis vi går nærmere inn på de ulike abdelingene, er ikke balansen like god i alle sektorer.

Noen avdelinger er mer mannsdominert og noen avdelinger og menigheter er mer kvinnedominert. I ledergruppa er det jevn kjønnsbalanse. I personalpolitikken understrekes det at alle skal behandles likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, livssyn, funksjonsevne og etnisk eller kulturell tilhørighet. Bedriftskulturen skal aktivt utvikles til å gi rom for større mangfold.

Kjønnsfordeling i styrende organer – valgte representanter til kirkelig fellesråd
totaltmenn%kvinner%
Faste medlemmer181372,2%527,8%
Varamedlemmer181266,7%633,3%
Samlet362569,4%1130,6%

Kirkelig fellesråd blir satt sammen i henhold til forskrift om valg av medlemmer. Det bestpr av ett valgt medlem fra hvert menighetsråd i Trondheim, ett medlem valgt av kommunen og ett geistlig medlem oppnevnt fra biskopen – alle med varerepresentanter. I henhold til forskriften er det kun biskopen som skal oppfordres til, om mulig, å oppnevne en representant og en varerepresentant av hvert kjønn.

Rekruttering i 2021

Antall stillinger som har vært lyst ledig: 24
Antall stillinger det ble tilsatt i: 22
Derav antall faste stillinger: 14
Derav prosjetstillinger: 3
Vikariat: 3
Andre stillinger: 2
Interne ansatte som har skiftet stilling: 9
Ferievikarer og tilkallingshjelp kommer i tillegg.

Det ble i løpet av 2021 lyst ledig 24 stillinger. Til disse hadde vi til sammen 199 søkere, noe som gir et gjennomsnitt på 8,3 søkere per ledig stilling. Det er flest søkere til stillinger som stiller lave krav til kompetanse, og spesielt de som ikke stiller krav til kirketilhørighet eller medlemskap i Den norske kirke (Dnk).

For å fylle opp ledige stillinger i spesifikke kirkefaglige jobber, er vi i den situasjon at vi stadig oftere tilsetter under forutsetning av at den som tilsettes kvalifiserer seg til stillingen i løpet av en avtalt periode. Dette kan se ut for å være en utvikling som KfiT må være forberedt på ved tilsetting i en del kirkelige stillinger framover. HR-avdelingen ønsker å legge til rette for at kompetansekravene kan innfris etter tilsetting.

Av andre tiltak som KfiT gjør for å få flere kvalifiserte søkere, er vår deltakelse ved Utdanningsmessa i Midt-Norge. Den avholdes i månedsskifte januar og februar hvert år. De siste årene har vi gjennomført disse messene i tett samarbeid med Kirkerådet og bispekontorene både i Nidaros og på Møre.

Godkjent lærlingebedrift

Gjennom samarbeidet med Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget SOA, og mange dyktige gartnere og arborister, øker vi egen kompetanse samtidig som vi bidrar til å utdanne nye anleggsgartnere i byen. For tiden har vi to lærlinger og to praksiskandidater under utdanning. Med våre flotte og krevende anlegg er det en nødvendighet med god kompetanse. Våre ansatte viser både iver og entusiasme, og er stolte av å vise frem gravplassene våre.

Foto øverst på siden: Nidarosdommen i nattdrakt. Foto: Kjetil Aa.

Neste kapittel

Aktivitet, deltakelse og medlemsutvikling