Årsrapport 2021

Kirkelig fellesråd
i Trondheim

Kirkelig fellesråd ledes etter vedtatt verdiplattform:

Den norske kirke i Trondheim skal være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Den norske kirke i Trondheim er og skal være tydelig og relevant, og med basis i vår felles tro formidle evangeliet. Videre være en aktiv samfunns- og kulturaktør. Vi skal være tilstede der folk lever og bor. Vi skal tilby fellesskap og være en engasjert samfunnsaktør gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger, trosopplæring, kirkemusikk, diakoni og andre aktiviteter. Den norske kirke i Trondheim skal kjennetegnes av samarbeidsvilje og solidaritet i og mellom menighetene og i og med det samfunnet vi er en del av.

Kirken tok imot utfordringene, og svarte godt

Den langvarige pandemien preget oss også i mesteparten i 2021. Usikkerhet og uforutsigbarhet som skylte som en tsunami over land og kirke i 2020 fortsatte i fjor også. Imponerende, har det vært, å se hvordan vår lokale kirke i Trondheim har tilpasset seg den ekstraordinære situasjonen med global pandemi.

Mye å være stolt av

Så ble også 2021 et år hvor pandemien og smittevern definerte hva vi kunne gjøre og hvordan vi kunne utøve vårt arbeid.

Om virksomheten

Den norske kirke i Trondheim er organisert i 16 sokn, som er distriktet hvor medlemmene bor. Hvert sokn er representert gjennom to folkevalgte organer, menighetsrådet i det lokale sokn og Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) som et fellesorgan. Fortsatt reguleres oppgave- og ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd med basis i tidligere kirkelov.

Fellesrådet forvalter, rehabiliterer og har driftsansvar for alle kirkebygg, kapeller og gravplassanlegg i Trondheim. KfiT drifter lokale preste- og menighetskontor, er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte unntatt prestene, og har ansvar for å utarbeide overordnede mål og planer for den kirkelige aktivitet i kommunen. KfiT vedlikeholder alle kirkegårder og tilrettelegger for all gravferdsvirksomhet, uavhengig av tro og livssyn.

Oversikt over organisering av råd, utvalg, avdelinger og menigheter

zoom in
fast ansatte

165

menigheter

16

gravplasser

18

Kirkelig fellesråd i Trondheims hovedansvars- og arbeidsoppgaver

  • Overordna mål og planer for den kirkelige aktivitet i byen
  • Arbeidsgiveransvar inklusive personalledelse og personalforvaltning for alle ansatte i menigheter, gravplassvirksomhet og sentraladministrasjon med unntak av prester
  • Tilrettelegging og deltakelse i kirkelige handlinger
  • Gravferdsvirksomhet
  • Drift og forvaltning av kirkegårder/gravlunder
  • Bygg- og eiendomforvaltning med rehabilitering og utbygging
  • Økonomistyring og regnskap

Om virksomheten

Den norske kirke i Trondheim er organisert i 16 sokn, som er distriktet hvor medlemmene bor. Hvert sokn er representert gjennom to folkevalgte organer, menighetsrådet i det lokale sokn og Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) som et fellesorgan. Fortsatt reguleres oppgave- og ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd i hovedsak med basis i tidligere kirkelov.

Aktivitet, deltakelse og medlemsutvikling

Vi ser av statistikken for gudstjenester at antall gudstjenester har vært flere enn noen gang, mens deltakelsen er mellom halvparten og en tredjedel av normalen. Dette skyldes de pålagte begrensningene for antall deltakere pr. arrangement som er regulert i forbindelse med pandemien.

Kirkeliv

2021 har vært nok et år der menighetene har blitt utfordret på raske endringer ved gjennom-føring av gudstjenester og aktiviteter for menneskene i byen. Ved stadig å hente frem nytt pågangsmot og kreative løsninger, har flere menigheter funnet gode bærekraftige måter og samles på. Det har vært et år der mange har strukket seg langt og fått til mye ved å gjøre ting på andre måter.

Gravplassforvaltningen

2021 har også i år vært et meget spesielt år med hovedfokus på drift av gravplassene uten at avdelingen ble rammet av fravær grunnet Covid-19 smitte. Dette har vært krevende hvor vi i spesielle smitteperioder har delt arbeidsstokken der det er mulig, forskjøvet spisepauser, og delt grupper i flere kohorter i garderober.

Bygg og eiendom

Avdeling Bygg og Eiendom skal bl.a. forvalte, drifte, vedlikeholde og videreutvikle alle kirker, kapeller og driftsgårder som KfiT administrerer. Dette er et arbeid som krever alt fra større reparasjoner og omfattende rehabiliteringer og tilrettelegginger, til standard renhold og mindre utbedringer.

Økonomi og økonomisk resultat

Driftsregnskapet for 2021 viser et merforbruk/underskudd på KNOK 30, omtrent som budsjettert. Drift og aktiviteter er i all hovedsak gjennomført iht. vedtatt budsjett. Driftsinntekter var i 2021 på KNOK 234 516 mens driftskostnader utgjorde KNOK 234 598.

Representanter i Kirkelig fellesråd 2021

Jan Olav Straume – leder
Ivar Selmer-Olsen – nestleder

Menighet/virksomhetrepresentant
Bakklandet og LademoenJan Olav Straume
BergEinar Værnes
Byneset og LeinstrandEinar Nordbø
ByåsenGuri Opland Solem
HeimdalBertel Aasen
IlenSteinar Nordal
KolstadRobert Ditlev Johansen
KlæbuTore Steen
LadeKristin Helset
Nidaros domkirke og Vår FrueAndreas Kjosavik
NidelvenStein Bratest
Ranheim og CharlottenlundAnita Kathrine Olsen
StrindaKristian Steinnes
StrindheimHarald Holm
SverresborgIvar Selmer-Olsen
TillerLeiv Erik Elvestad
Nidaros Biskops representantRagnhild Jepsen
Kommunens representantMarte Løvik