Årsrapport 2022

Kirkelig fellesråd
i Trondheim

Kirkelig fellesråd ledes etter vedtatt verdiplattform:

Den norske kirke i Trondheim skal være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Den norske kirke i Trondheim er og skal være tydelig og relevant, og med basis i vår felles tro formidle evangeliet. Videre være en aktiv samfunns- og kulturaktør. Vi skal være tilstede der folk lever og bor. Vi skal tilby fellesskap og være en engasjert samfunnsaktør gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger, trosopplæring, kirkemusikk, diakoni og andre aktiviteter. Den norske kirke i Trondheim skal kjennetegnes av samarbeidsvilje og solidaritet i og mellom menighetene og i og med det samfunnet vi er en del av.

Kirken i Trondheim – en god kraft i lokalmiljøet

Pandemi og digitale møter parkerte idet 2022 ble et normalår, slik vi hadde det for tre år siden.
Uten stengsler og munnbind er vi igjen en synlig og tydelig folkekirke. En folkekirke som står i godt inngrep med lokalmiljøet rundt om i våre 16 sokn. Soknet er viktig, fordi det er der kirken virkelig er!

Vi står på videre vi

Det har vært herlig å på nytt få et år hvor vi kunne ha fokus på andre ting enn sykdom og smitte, et år hvor vi kunne samles i sosiale og faglige fellesskap. Det har også blitt gjort i rikt monn både av den enkelte medarbeider i sine nettverk, og i samlinger i og gjennom avdelingene.

fast ansatte

169

menigheter

16

gravplasser

18

Oversikt over organisering av råd, utvalg, avdelinger og menigheter

KF_organisasjonskart_oppdatert_26042023_outline

Kirkelig fellesråd i Trondheims hovedansvars- og arbeidsoppgaver

  • Overordna mål og planer for den kirkelige aktivitet i byen
  • Arbeidsgiveransvar inklusive personalledelse og personalforvaltning for alle ansatte i menigheter, gravplassvirksomhet og sentraladministrasjon med unntak av prester
  • Tilrettelegging og deltakelse i kirkelige handlinger
  • Gravferdsvirksomhet
  • Drift og forvaltning av kirkegårder/gravlunder
  • Bygg- og eiendomforvaltning med rehabilitering og utbygging
  • Økonomistyring og regnskap
DNK_Lademoen-kirke_TOE_01

Om virksomheten

Den norske kirke i Trondheim er organisert i 16 sokn, som er distriktet hvor medlemmene bor. Hvert sokn er representert gjennom to folkevalgte organer, menighetsrådet i det lokale sokn og Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) som et fellesorgan. Fortsatt reguleres oppgave- og ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd med basis i tidligere kirkelov.

Aktivitet, deltakelse og medlemsutvikling

Begynnelsen av 2022 var fortsatt preget av koronapandemien, men etter hvert ble restriksjonene fjernet slik at man kunne møtes fysisk uten antallsbegrensninger. Vi ser derfor at antall deltakere på gudstjenester er på vei opp etter koronaperioden, og særlig interessant er det at oppslutningen om konserter og andre kulturarrangement aldri har vært så stor i løpet av de siste 10 årene.

Barnas_katedral. Foto: Jana Pavlova

Kirkeliv

2022 ble et år der menigheter videreførte gode erfaringer med nye måter å møtes på under pandemitiden, som for eksempel ved bålpannen eller på digitale plattformer som Snapchat. Det har også vært et år der ansatte erfarer at pandemien har vært krevende for mange.

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen har i 2022 gjennomgått større omorganiseringer, samtidig som driften har vært kvalitativt ivaretatt. Drift av gravplassene fortsetter å ha fokus på miljø og bærekraft, noe som synliggjøres i fornyelse av redskaps – og maskinpark. Så langt det er mulig elektrifiseres all drift på gravplass. Samtidig ser vi at overgangen til elektrisk og utslippsfri drift medfører større kostnader ved utskiftning av alle typer maskiner.
Økningen i bruk av minnelunder var større enn forventet i 2022, og vi ser positivt på at denne utviklingen fortsetter.

Bratsberg kirke 2 - Foto Kjetil Aa (1)

Bygg og eiendom

Avdeling Bygg og Eiendomskal på vegne av Fellesrådet, soknene og samfunnet for øvrig bl.a. forvalte, drifte, vedlikeholde og videreutvikle alle kirker, kapeller og driftsbygg som KfiT administrerer. Dette slik at kulturhistorie, kirkehistorie og verdier ivaretas, videreutvikles og ikke forringes.

Økonomi og økonomisk resultat

Økonomi og økonomisk resultat

Driftsregnskapet for 2022 viser et merforbruk/underskudd på 1 120. Drift og aktiviteter er i all hovedsak gjennomført iht. vedtatt budsjett. Driftsinntekter var i 2022 på 198 176, mens driftskostnader utgjorde 203 987.

Representanter i Kirkelig fellesråd 2022

Jan Olav Straume – leder
Ivar Selmer-Olsen – nestleder

Menighet/virksomhetrepresentant
Bakklandet og LademoenJan Olav Straume
BergEinar Værnes
Byneset og LeinstrandEinar Nordbø
ByåsenGuri Opland Solem
HeimdalBertel Aasen
IlenKjetil Bye
KolstadRobert Ditlev Johansen
KlæbuTore Steen
LadeKristin Helset
Nidaros domkirkes soknAndreas Kjosavik
NidelvenStein Bratseth
Ranheim og CharlottenlundAnita Kathrine Olsen
StrindaKristian Steinnes
StrindheimHarald Holm
SverresborgIvar Selmer-Olsen
TillerLeiv Erik Elvestad
Nidaros Biskops representantRagnhild Jepsen
Kommunens representantMarte Løvik / Vegard Frøseth Fenes

Uten stengsler og munnbind er vi igjen en synlig og tydelig folkekirke. En folkekirke som står i godt inngrep med lokalmiljøet rundt om i våre 16 sokn. Soknet er viktig, fordi det er der kirken virkelig er!  
Jan Olav Straume – Folkevalgt leder for Kirkelig fellesråd